2016 CTARL 臨時紀念電台
( Special Events Stations)

呼號
Call Sign

申請單位
Applicants
核准期間
Validity
電台負責人
Station Manager
QSL管理人
QSL Manager
備註
Remark
BP01WX
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AI
Via BURO
APRS實驗計劃
BP02WX
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AI
Via BURO
APRS實驗計劃
BP03WX
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AL
Via BURO
APRS實驗計劃
BP09WX
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AL
Via BURO
APRS實驗計劃
BM16R
國際扶輪3460地區總監辦事處
BV5AF
Via BURO
 
BV20TARC
TARC
BX4AG
Via BX4AQ
20週年
BV0WPX
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2KI
Via BV2KI
 
BW0PX
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2FP
Via BM2JCC
 
BN0T
臺北城市科技大學
BV2OL
Via BV2OL
 
BV0PC
中華民國業餘無線電促進會
BV2DQ
Via BV2DQ
 
BV0MT
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2LB
Via BM2JCC
 
BV0TY
中華民國業餘無線電促進會北部分會桃園支會
BV3TI
Via Buro
 
BV0HQ
中華民國業餘無線電促進會
BX2AN
Via Buro
 
BN0SH
中華業餘人造衛星協會
BV2OL
Via BV2OL
聖心小學與國際太空站太空人時空對話活動
BO0KS
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2KI
Via BV2KI
 
BP01DG
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AI
Via BURO
APRS實驗計劃
BP02DG
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AI
Via BURO
APRS實驗計劃
BP03DG
中華民國業餘無線電促進會數據通訊委員會
BX2AI
Via BURO
APRS實驗計劃
BV0WPX
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2KI
Via BV2KI
 
BV0WPX
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2KI
Via BV2KI
 
BW0S
中華民國業餘無線電促進會中部分會苗栗縣支會
BX4AN
Via BX4AN
 
BM0DX
中華民國業餘無線電促進會北部分會
BV2FP
Via BM2JCC
 
BV0NCU
國立中央大學
BV2DQ
Via BV2DQ  
BV0BSY
桃園市童軍會
BX2AN
Via BURO
59th JOTA
BV0BSI
宜蘭縣童軍會
BX1AC
Via BURO
59th JOTA
BM0BSO
台北市童軍會
BM3DAI
Via BURO
59th JOTA
BV0BST
台中市童軍會
BV4PB
Via BURO
59th JOTA
BM0BSB
彰化縣童軍會
BM4JKM
Via BURO
59th JOTA
BM0BSD
嘉義市童軍會
BM6BJV
Via BURO
59th JOTA
BV0BSN
台南市童軍會
BX6AL
Via BURO
59th JOTA
BV0BSP
屏東縣童軍會
BV5FO
Via BURO
59th JOTA
BM0BSG
金門縣童軍會
BM9AIT
Via BURO
59th JOTA
BV0PC
中華民國業餘無線電促進會
BV2DQ
Via BV2DQ
 
           


系統維護.CTARL Web group