2011 ASIA VHF QSO PARTY
(50/144 MHz CQ 通訊實驗)
--中部分會


BV4YA BV4RA架台中 組裝天線 組裝天線
組裝天線 組裝天線 裝機中 裝機中
裝機中 裝機中 調整中 調整中
ANT 呼叫中 呼叫中 呼叫中
呼叫中 呼叫中 團體合影 團體合影
 
團體合影 團體合影 團體合影  
       
       
     
     

系統維護.CTARL Web group