2010 ASIA VHF QSO PARTY
(50/144 MHz CQ 通訊實驗)
--東部分會


組裝50MHz-Quad 組裝VHF-Yagi 組裝HF-Dipole 巧遇月偏食
晚餐囉!! BX8AD,BV8CF,BV8BC,BV8BQ 成功鎮夜景 清晨時分
佛頂山涼亭 日出 汽油 發電機
   
等待!! 熱浪....    
       
       
     

系統維護.CTARL Web group