2010 ASIA VHF QSO PARTY
(50/144 MHz CQ 通訊實驗)
--中部分會


天線組裝中 天線組裝中 天線組裝中 設備安裝中
天線組裝中 BV4YA 天線架設 天線架設
天線架設 台中縣大甲鎮水美山 6 M Yagi 2 M Yagi
開飯囉!! 台中縣大甲鎮水美山 台中縣大甲鎮水美山
BV4YA 電台
BV4YA 電台 ON AIR
BV4YA 電台 BV4YA 電台 工作夥伴合影
BV4YA 電台 台中縣大甲鎮水美山 BV4YA 電台 ON AIR 工作夥伴合影
   
工作夥伴合影 工作夥伴合影    
       
       
     
     

系統維護.CTARL Web group