2010 IARU HF Championship BV0HQ OP Confirmation & Available Time(as of 7/7) @
 CW + SSB @
OP status avail time @
BU2AC cfmd ? @
BU2AI cfmd TBN @
BV4VR cfmd 7/10 1200Z~7/11 0000Z @
BX2AE cfmd[1] 7/11, after 0800Z @
BX6AP cfmd To be further confirmed @
BU2AV/JH0KHR, Hasegawa cfmd 7/10, 1200Z ~ 7/11 0400Z @
BX2ABD/JN3TVX, Kamiyama cfmd 7/11, 0200Z~ @
BV1EK/N6FS, Fred mail sent TBN @
BU2AA ? ? @
BV7RC UNAVBL @ @
BV3FG UNAVBL can operate from Hsinchu @
CW only @
OP status avail time @
DL3OCH, Bodo cfmd 7/10 1200Z~7/11 0600Z @
BX2AN cfmd 7/10, 1200~1600Z @
BX2AJ cfmd 7/11, 0000Z~0100Z @
BX2AK UNAVBL @ @
SSB only @
OP status avail time @
BM2JCC/JP1RIW, Hoshino cfmd 7/10, 1200Z~1600Z, 7/11, 0500Z & after @
BM2JBT, 543 cfmd via Google Calendar backup, 7/11 0400Z~1200Z @
BM2JTS, 538 cfmd via Google Calendar 7/11, daytime @
BM4IVS cfmd TBN @
BM7FVH, 570 cfmd 7/10, 1200Z~1600Z, 7/11, 0600Z & after @
BU2AU cfmd 7/10, 1200Z~1600Z,  @
BV2DD cfmd all @
BV2FP cfmd via Google Calendar 7/11, 0600Z~1100Z @
BV2NT cfmd 7/11 daytime @
BX2AL cfmd via Google Calendar 7/11, 0200Z~0300Z @
KE7IDK, David cfmd via Google Calendar ? @
KI6RYQ, 502 cfmd 7/11 afternoon @
KM8MBD, Arun Prakash cfmd via Google Calendar TBN @
BV2KS @ @ @
BM2GJP, 577 UNAVBL @ @
BV2JD, 518 UNAVBL @ @
BM2APH, 515 not operating @ @
BM2JWT, 583 @ @ @
BM2JVO/9V1OO, Gim UNAVBL @ @
BX2ABI @ @ @
BV1EJ UNAVBL @ @
BX2ABH UNAVBL @ @
BM2JFN, 588 UNAVBL @ @

[1]
cfm via BM2JCC